Dalailama / Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.

Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.

Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр.

Кришна Канта мужийн их сургууль дахь айлчлал ба Намами Брахмапутра баяр. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2017.04.02.
10-04-2017, 00:20
Вернуться назад