Нигүүлсэл

Энэрэнгүй анагаах ухаан

Энэрэнгүй анагаах ухаан

23-10-2012, 05:32
Манай Төвдөд олон өвчнийг хайр болон нигүүлслээр эдгээж болдог гэж ярьдаг. Хайр, нигүүлсэл нь хүний аз жаргалын цорын ганц эх ундаргаас гадна бидний оршин тогтнохуйн гол хэрэгцээ шаардлага мөн. Харамсалтай нь хэтэрхий удаан хугацаанд нийгмийн харилцааны олон салбараас хайр нигүүлслийн асуудлыг салангид авч үзсээр иржээ.
 
 

Сайтын үндсэн бүтэц